blank badge 2 2013-07-17 14:45:25

Creator, LeaDesigns 4/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:45:25

Creator, LeaDesigns 4/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:43:02

Creator, LeaDesigns 4/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:43:02

Creator, LeaDesigns 4/0 IMVU

unnamed badge

Creator, Oop 3/1 IMVU

DivinaMoon Badge

Creator, DivinaMoon 3/0 IMVU

lilac badge 2 2013-07-17 14:40:39

Creator, LilacLePus 2/0 IMVU

Roses badge 1 2013-07-17 14:40:39

Creator, LilacLePus 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:28:16

Creator, santosju 1/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:43:00

Creator, Kuylian 4/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:35:08

Creator, blondysunday 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:35:08

Creator, blondysunday 2/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:33:18

Creator, TanaDior 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:33:18

Creator, TanaDior 2/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:33:08

Creator, ctristana 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:33:08

Creator, ctristana 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:26:46

Creator, lKTGl 2/0 IMVU

Kalu Badge

Creator, lKTGl 2/0 IMVU

blank badge 2 2013-07-17 14:46:34

Creator, F0R34LZ 2/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:46:34

Creator, F0R34LZ 2/0 IMVU

unnamed badge

Creator, 1MAG1C1 13/2 IMVU

blank badge2013-07-17 11:55:38

Creator, ZaN 3/0 IMVU

blank badge 1 2013-07-17 14:46:52

Creator, AlmadFuego 1/0 IMVU

JoJo De badge

Creator, JoeyDeAngel 1/0 IMVU

TPX Badge 2

Creator, Nymiah 2/0 IMVU